سریال خاک و خورشید

شنبه الی پنجشنبه ساعت 13:30

مستند سرزمین چهار فصل

معرفی جاذبه های طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد

مستندکویر سبز (روناس)

ریشه روناس در قدیم برای رنگرزی پارچه و نخ کاربرد دارد

سریال خاک و خورشید

سریال خاک و خورشید

شنبه الی پنجشنبه ساعت 13:30

مستند سرزمین چهار فصل

مستند سرزمین چهار فصل

معرفی جاذبه های طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد

مستندکویر سبز (روناس)

مستندکویر سبز (روناس)

ریشه روناس در قدیم برای رنگرزی پارچه و نخ کاربرد