مستند ایران کرمان

تاریخ و مجموعه های فرهنگی و باستانی شهر کرمان

چمدان

هر شب ساعت 20:30 از شبکه «شما»

مستند باسیمره

معیشت مردمان حاشیه رودخانه سیمره

مستند ایران کرمان

مستند ایران کرمان

تاریخ و مجموعه های فرهنگی و باستانی شهر کرمان

چمدان

چمدان

هر شب ساعت 20:30 از شبکه «شما»

مستند باسیمره

مستند باسیمره

معیشت مردمان حاشیه رودخانه سیمره