سریال سایه سلطان

شنبه الی پنجشنبه ساعت19:00 درشبکه « شما»

شرح پریشانی

تحلیل اشعار و شخصیت کمال الدین وحشی بافقی

چمدان

هر شب ساعت 20:30 از شبکه «شما»

سریال سایه سلطان

سریال سایه سلطان

شنبه الی پنجشنبه ساعت19:00 درشبکه « شما»

شرح پریشانی

شرح پریشانی

تحلیل اشعار و شخصیت کمال الدین وحشی بافقی

چمدان

چمدان

هر شب ساعت 20:30 از شبکه «شما»