فیلم تلویزیونی گرداب سکندر

جمعه 7آذر ساعت 13:15 از شبکه «شما»

سریال خاک و خورشید

شنبه الی پنجشنبه ساعت 13:30

مستند نگین دریا

زندگی کادر نیروی دریایی ارتش از زمان ورود به ناوچه جوشن

فیلم تلویزیونی گرداب سکندر

فیلم تلویزیونی گرداب سکندر

جمعه 7آذر ساعت 13:15 از شبکه «شما»

سریال خاک و خورشید

سریال خاک و خورشید

شنبه الی پنجشنبه ساعت 13:30

مستند نگین دریا

مستند نگین دریا

زندگی کادر نیروی دریایی ارتش از زمان ورود به ناوچه جوشن